Slovo života – leden 2018

„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“ (Ex 15,6)

Slovo života tohoto měsíce odkazuje na verš z Mojžíšova chvalozpěvu, na úryvek ze Starého zákona, kde Izrael opěvuje Boží zásah do svých dějin. Je to zpěv, který hovoří o rozhodném Božím jednání ve prospěch spásy lidu během dlouhého procesu osvobození z egyptského otroctví, završeného přechodem do zaslíbené země.
Toto putování se neobešlo bez obtíží a utrpení, ale uskutečnilo se pod jistým vedením Hospodina, a to i spoluprací některých lidí jako Mojžíše a Jozua, kteří se dali do služby Božímu plánu spásy.

„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“

Když myslíme na moc, snadno ji spojujeme se silou mocných, která často způsobuje nadvládu a spory mezi lidmi i národy. Boží slovo nám však ukazuje, že skutečnou mocí je láska, taková, která se projevila v Ježíšovi. Ježíš prošel veškerou lidskou zkušeností, včetně smrti, aby nám otevřel cestu k osvobození a k setkání s Otcem. Díky němu se ukázala mocná Boží láska k lidem.

„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“

Když se na sebe podíváme, musíme si upřímně přiznat svá omezení. Lidská křehkost ve všech svých podobách – fyzické, morální, duševní, sociální – je nepopiratelnou skutečností. Právě zde však můžeme zakoušet Boží lásku. Bůh totiž chce, aby všichni lidé, jeho děti, byli šťastní, a proto je neustále k dispozici, aby nabízel svoji mocnou pomoc těm, kteří se s pokorou odevzdají do jeho rukou, aby budovali společné dobro, pokoj a bratrství.
Tato věta byla moudře zvolena jako téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který slavíme v tomto měsíci. Kolik utrpení jsme si dokázali vzájemně způsobit během staletí, když jsme prohlubovali roztržky a podezření a když jsme rozdělovali komunity i rodiny!

„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle...“

Potřebujeme v modlitbě prosit o milost jednoty jako o dar Boží. Zároveň se ale můžeme nabídnout, že budeme jeho nástrojem lásky a budeme stavět mosty. Na jedno setkání, pořádané Ekumenickou radou církví v Ženevě v roce 2002, byla pozvána Chiara Lubichová, aby nabídla své myšlenky a své zkušenosti s dialogem. Řekla: „Dialog probíhá tímto způsobem: především se postavíme na stejnou úroveň jako náš partner, ať je to kdokoli; poté mu nasloucháme a vytvoříme přitom v sobě dokonalou prázdnotu (…). Tímto způsobem přijímáme druhého do sebe a chápeme ho (…). A protože byl druhý vyslechnut s láskou, bude mít chuť vyslechnout si i naše slovo.“
Využijme v tomto měsíci našich každodenních kontaktů, abychom navázali nebo upevnili vztahy plné úcty a přátelství s jednotlivci, s rodinami a s komunitami i z jiných než vlastních církví.
Proč nezaměřit naše modlitby a naše činy i na rozkoly uvnitř našeho vlastního církevního společenství, ale i uvnitř rodin, v politice a v občanské společnosti? I my budeme moci s radostí dosvědčit: „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“

Letizia Magri

 

Slovo života na leden „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle…“ (Ex 15,6) je tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se v mnoha zemích severní polokoule, včetně České republiky, každoročně slaví od 18. do 25. ledna. Uvedený komentář nám může pomoci téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů prohloubit.
U nás, tak jako v některých dalších místech, předchází Týdnu modliteb za jednotu křesťanů Alianční týden modliteb organizovaný Evangelikální aliancí. Letos proběhne od 7. do 14. ledna.

 Zdroj: Slovo života od Hnutí fokoláre