Články Doba postní 2021 - Postní výzva a SND 2. postní týden

Doba postní 2021 - Postní výzva a SND 2. postní týden


Dokument ke stažení naleznete zde.


Výzva na 1. postní týden:

Půl hodiny před spaním už nechodit na mobil ani počítač. Získaný čas můžete věnovat četbě nebo modlitbě.1. neděle postní 21. 2. 2021:

„Abraháme! Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a obětuj ho jako celopal.“ (Gn 22,1-2)

Bůh každému svěřuje do péče něco z toho, na čem Mu záleží, a když nám pak dává milost starat se o Jeho dílo naplno, nanejvýš ochotně a obětavě, s láskou, která nepočítá výdaje, dostáváme štědrý podíl na radosti, kterou žije On sám. To, pro co jsme ochotní se obětovat, jsou dobré věci, které našemu životu dávají smysl. Pro Abraháma to byl Izák.

Nesmíme ale zapomenout, že všechno je nám pouze svěřeno. Přijde den, dříve nebo později, kdy to, co jsme si zamilovali, budeme muset Bohu vrátit a nic si neponechat.

Jak bychom se zachovali, kdyby to bylo dnes?

Nemějme strach a pevně věřme: Žádné dílo nám nikdy nenahradí jeho Původce, našeho milujícího Otce. A vše, co Bohu obětujeme, nám vrátí stonásobně.


Pondělí 1. 3. 2021:

„Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi.“ (Lk 6,37)

Každý z nás někdy soudí a odsuzuje druhé kvůli tomu, jak vypadají, jak se chovají, kvůli jejich názorům, národnosti... Ježíš ale říká: „Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi.“ Není to jen varování před posledním soudem, ale i před tím, že pokud budeme soudit a odsuzovat druhé, tak nám možná bude připadat, že i oni soudí a odsuzují nás, i když to třeba tak nebude. A to může ničit naše vztahy s druhými. Dívejme se tedy na druhé jako Bůh, který vidí každého v tom nejlepším světle.


Úterý 2. 3. 2021:

„Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.“ (Mt 23,11)

Být křesťanem znamená být služebníkem. To je naše královské poslání! Jako učedníci Ježiše Krista jej máme napodobovat. Mít oči upřeny na Něj, osvojovat si to smýšlení, jaké má On: „Vzal na sebe přirozenost služebníka…, ponížil se a byl poslušný až k smrti na kříži“ (Flp 2,5-11). Izaiáš o něm hovoří jako o dokonale poslušném Hospodinově služebníku (Iz 42,1-4; 49,1-6; 50,4-11 a 52,13nn). „Nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mt 20,28). To, co žádá, sám koná jako první: sytí hladové (Jan 6), napájí žíznivé (Jan 4), ujímá se těch, kdo jsou na cestách (Lk 24), odívá nahé (Mk 5), sklání se k nemocným (Mt 4), Přichází za těmi, kdo jsou v zajetí zla (Lk 13). Myje nohy, prokazuje lásku až do krajnosti. Věnujme dnes čas někomu z lidí v našem okolí a poslužme mu: projevením zájmu, nasloucháním, nabídkou pomoci nebo jakýmkoli jiným gestem lásky.


Středa 3. 3. 2021:

„Můj osud je ve tvé ruce.“ (Žalm 31, 16)

Osobou, která vyslovuje modlitbu, kterou je žalm 31, by mohl a snad i měl být každý z nás. Tento žalm je důvěrným zvoláním k Hospodinu - je pro mě nastražena léčka, pomlouvají mne a smlouvají se proti mně, usilují mi o život…ale Ty, Hospodine, mě z léčky vysvobodíš, jsi můj skalní štít, moje záštita, nevydals mě do rukou nepřátel… Každý prožíváme různé těžkosti, ale každý den se je můžeme učit odevzdávat Bohu, tak, že se necháme nést jeho rukou. On má náš osud ve své ruce od samého počátku a proměňuje nás, je při nás, jen my jsme ti, kdo to často odmítají vidět, kdo s ním odmítají navázat dialog. Kéž bychom se naučili nechat se vědomě nést v jeho náruči, beze strachu z toho, že o něco přijdeme, když se vzdáme vlastních představ o tom, jaký by měl náš život být.


Čtvrtek 4. 3. 2021:

„Ani v suchém roce nemá starosti, nepřestává nést ovoce.“ (Jer 17,8)

V životě každého člověka přicházejí období hojnosti i období nedostatku. V období hojnosti se všechno daří, všeho je nadbytek. Tehdy je snadné žít bezstarostně a užívat si. V období nedostatku máme naopak sklon propadat malomyslnosti a strachu, úzkostlivě si pro sebe hromadit to málo, co máme v přesvědčení, že když se rozdělíme, nezbude pro nás dost, abychom přežili. Pán Ježíš nás ale učí něčemu jinému (viz Mt 25-34). Nebojme se tedy všechno, co máme, odevzdat s důvěrou Pánu. Zvláště to, na čem nám nejvíce záleží. Je důležité to činit stále – jak v obdobích hojnosti – v obdobích, kdy zakoušíme zvláštní Boží blízkost a máme všeho nadbytek, tak v obdobích nedostatku, kdy je obtížné se modlit, kdy se nám všechno sype pod nohama... Tím, že se zcela odevzdáváme Pánu, stáváme se jakoby Jeho součástí. On pak může skrze nás působit a my budeme rozkvétat radostí a láskou a přinášet Jeho ovoce všem, se kterými se setkáme. Dělejme tedy všechno s Ním, skrze Něho a pro Něho. Vždyť proto jsme byli stvořeni.


Pátek 5. 3. 2021:

„Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.“ (Ž 105,5)

Dnešní žalm se vrací k dějinám izraelského národa a vzpomíná, jak ho Hospodin vždy vedl, jak mu i v zoufale svízelných situacích přispěchal na pomoc s originálním řešením. Bratři prodali Josefa do otroctví, několik let strávil v egyptském vězení… a ze dne na den se stal nejmocnějším mužem celé země a zachránil před hladomorem nejen Egypt, ale i svou rodinu.

Ne vše, co se děje, je dobré. Jako Josef můžeme být svědky i oběťmi různých nespravedlností, být na dně, v situacích, které jsme si nevybrali a kterým nerozumíme.

Nepřestávejme ale věřit, že Bůh má vše v rukou, připomínejme si, co pro nás Hospodin už učinil, těšme se na nečekané rozuzlení našich příběhů.


Sobota 6. 3. 2021:

„Znovu se smiluješ, nebudeš dbát na naše viny, všechny naše hříchy svrhneš do mořských propastí.“ (Mich 7, 19)

Kolikrát zhřešíme nebo uděláme něco špatně. A nejen, že to samotné nám i dalším lidem uškodí, ale cítíme pak, jak nás to vzdaluje od Boha. Jenže jsme to jen my, kdo se vzdaluje, protože Bůh s námi vždycky zůstává. Spravedlnost Boží není naštěstí jako ta naše. On není soudce, který se chystá nás odsoudit. Jediné, co odsuzuje, jsou naše hříchy, protože nás jich chce zbavit. A nezáleží na tom, kolik jich je, co všechno jsme udělali nebo neudělali a jaké máme schopnosti. Nejsme to totiž my, kdo nás osvobodí, ale je to všemohoucí Bůh. Stačí si to uvědomit a požádat ho o pomoc. A můžeme to dělat znova a znova, každý den.

Michal Cupák

2021-03-09 22:04:38