Články Doba postní 2021 - Postní výzva a SND 1. postní týden

Doba postní 2021 - Postní výzva a SND 1. postní týden


Dokument ke stažení naleznete zde.


Výzva na 1. postní týden:

Vypněte si oznámení na aplikacích sociálních sítí (fb, Messenger, IG, TikTok, Snap, hry) a prohoďte si tyto ikonky s ikonkami podporujícími duchovní život (Bible, Breviář, iZIDOOR, Malý průvodce postní dobou, Misál, Postní kapky atp.).1. neděle postní 21. 2. 2021:

“Pokorné vede ke správnému jednání. Pokorné učí své cestě.“ (Žl 25,9)

Často lidé zaměňují pokoru s podceňováním se. Ponižování sebe samého nebo říkáním sobě či druhým, „na mě nezáleží, můj názor není důležitý, to se mi určitě nepovedlo, já to nezvládnu.“ Nebo i přes vyčerpání, velkou únavu si vše udělat sám, nepožádat o pomoc, radu.

Může se snadno stát, že upadneme do svého já, podobně jako pyšní lidé, kteří se točí okolo sebe. Pokorný člověk hledí naopak na dobro druhých, aniž by to musel nějak zmiňovat, mluvit o tom. Obrovským příkladem, motivací a povzbuzením může být pro nás Panna Maria, která pokorně přijala úkol stát se matkou Božího Syna. Nezačala slovy: to nezvládnu, nejsem toho hodna, mám strach, na to nemám… Ale řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle TVÉHO slova.“ Nemyslela na sebe, ale na dobro nás všech.

Pokorné učí své cestě. Pokornými se nerodíme, ale pokud se jimi chceme stát, musíme na tom pracovat celý život. A vytrvale prosit Ježíše, aby nás k pokoře vedl.

Radostnou a požehnanou neděli přejí bývalí týmáčci

Pepa, Klárka, Jenda! =)


Pondělí 22. 2. 2021, svátek Stolce sv. Petra

„Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev.“ (Mt 16,18)

Kdo byl Šimon, kterého Ježíš nazývá Skálou? Zbrklý rybář, přestože horlivý, plný svých lidských představ, vyžadujících důraznou korekci. „Kolikrát mám odpustit? Nejvíc sedmkrát?“ (Mt 18,21n) Když Ježíš mluví o svém utrpení, Šimon říká: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ (Mt 16,21nn). A události Zeleného čtvrtku? Dohadování o mytí nohou, klimbání v Getsemanech, useknutí Malchusova ucha, trojnásobné zapření.

Bůh se ale ptá na jediné: „Šimone, máš mě rád?“ (Jan 21,17) Naše ubohá láska stačí; čeho se nám nedostává, Bůh doplní svou milostí, a tak se „v slabosti tím zřejměji projeví jeho síla“ (2Kor 12,9).

Anežka


Úterý 23. 2. 2021:

"Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte." (Mt 6,8)

Není potřeba k Bohu pořád dokola volat své prosby, on je zná. Bůh o nás ví všechno, ví, co potřebujeme, ví, po čem toužíme, a ví, co je pro nás nejlepší. Ježíš nás učí, jak se máme modlit, učí nás novou modlitbu, modlitbu OTČE NÁŠ. Pomodlete se dnes tedy alespoň jednou tuto modlitbu. Přemýšlejme nad jejími slovy, nad tím co se v ní modlíme. Inspiraci k tomu můžete nalézt zde: https://mioan.signaly.cz/0708/nejtezsi-otcenas.

Pavel


Středa 24. 2. 2021:

„Co je s tebou, ospalče! Vstaň a volej k svému bohu!“ (Jon 1,6)

Jonáš nepřijímá Boží povolání, nechce se mu jít do Ninive, zdrhá, co nejdál to jde. Bouři, která se na moři strhne, chce na rozdíl od ostatních, kteří volají ke svým bohům, zaspat. Jonáš přiznává, že jeho Bohem je Hospodin, že utíká před úkolem, který pro něj Hospodin připravil, a že bouře je kvůli němu. Jediné východisko k záchraně všech na lodi je v tu chvíli oběť Jonáše, kterého, ač nechtějí, musí hodit do moře, čímž začíná nejen obrácení těch na lodi, ale hlavně samotného Jonáše.

Někdy i my utíkáme a můžeme si myslet, že náš život přece není tak důležitý, že Hospodin si přece obrácení druhých může zařídit i bez nás... Více než o obrácení Ninivanů a těch na lodi je však příběh o tom, jak Bůh trpělivě usiluje o obrácení Jonáše a všechny úkoly, které mu svěřil, jsou Božími nástroji, kterými o Jonáše pečuje.

Proto si buďme jistí, pokud je jako pro Jonáše i pro nás Hospodin Bohem, jsou všechna naše mořská dna a to, když život nejde podle našich očekávání, stejně jako úkoly, které pro nás Hospodin připravil, nástroje, kterými Bůh pomáhá našim životům být více Jeho. On má všechny situace našeho života pevně ve svých rukách a nedopustí, aby nebyly ziskem. Nejen pro druhé, ale také pro nás samotné. Vždyť On nás miluje.

Sestra Anežka, OP


Čtvrtek 25. 2. 2021:

Proste a dostanete; hledejte a naleznete; tlučte a otevře se vám! (Mt 7,7)

Často mám období, kdy jsem v pokušení ptát se Boha: „Proč je najednou tak těžké modlit se a přijímat druhé lidi; proč Tě nemůžu nikde najít? “ Proč jsi tak daleko a já se nemůžu hnout z místa?“ Proč se mi zdá, že jsem zase na všechno sama?“ „Proč…?“

Bůh v takových chvílích zdánlivě mlčí… Ve skutečnosti přitom o všem ví, všechno s námi prožívá. I když se nám zdá, že jsme selhali, že mezi lidmi nemáme nikoho, o koho se můžeme opřít – nikdy nejsme sami. Náš Bůh je ale trpělivý. Čeká, až se vypovídáme ze svých problémů, pozorně jim naslouchá. Čeká, až pozvedneme svůj zrak od naší ubohosti k Němu. Až se přestaneme soustředit na sebe a s důvěrou Ho oslovíme: „Prosím, můj Bože, hledám Tě celou svou vyprahlou, spoutanou a unavenou duší. Otevři mi své probodené srdce a nech svou krev stékat do mých ran, které způsobily moje vlastní hříchy. Ty jsi Bůh nade vším. Amen.“

Liduška


Pátek 26.2.2021:

„Jestliže se zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání.“ (Ez 18, 27)

Osmnáctá kapitola knihy Ezechiel se odvíjí od izraelského přísloví: „Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby.“ Toto přísloví říká, že následky skutků – i chyb a hříchů – se přenášejí z otců na syny. Ezechiel takové přesvědčení vyvrací. Každý člověk zodpovídá za své vlastní činy – pokud se odvrátí od spravedlnosti, zemře za svůj hřích. Kdyby hřešil a pak se od zlých skutků obrátil ke spravedlnosti, sám sebe zachrání a bude žít.

Toto slovo jsem vybrala jako připomínku, že i když zhřešíme, máme naději na záchranu, pokud se odvrátíme od svých zlých skutků. My sami můžeme jednat, nezávisle na druhých, spravedlivě, nezemřít, ale žít.

Wanda


Sobota 27. 2. 2021:

„Buďte dokonalí, jako je dokonalý Váš nebeský Otec.“ (Mt 5,48)

Zdá se nám nemožné být dokonalí, tedy svatí, jako Bůh. Bůh ale po člověku nechce nic, k čemu by mu nenabízel potřebnou pomoc. Tou pomocí je jeho Syn. Ve své jednotě s Otcem je nejčistší podobou jeho dokonalosti. Kříž je strom života a Ježíš na něm je plod Boží lásky k nám.  Budeme-li jíst ovoce ze stromu života, budeme jako Bůh (srov. Gn 3,5). Skrze vytrvalou snahu o spojení s Ježíšem se do nás pozvolna vlévá Boží dokonalost v lásce, která je úplně svobodná, bezpodmínečná, ničím neomezená, z odpuštění nevyjímá nikoho. Nenechá se svázat zlem – ani tím, které se obrací proti ní: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí“ (Lk 23,34)! Být dokonalí jako Otec znamená celým srdcem následovat Ježíše v jeho lásce bez hranic.

Jirka

Pavel Novák

2021-02-27 20:50:33