Články Doba postní 2021 - Úvodní výzva a SND popel st_so před 1post

Doba postní 2021 - Úvodní výzva a SND popel st_so před 1post

Úvodní výzva

Dokument ke stažení naleznete zde.

od popeleční středy do soboty před 1. nedělí postní

Začátek cesty ke svobodě: Kolik času chci denně věnovat sledování internetu? Vytiskni si tabulku a zapisuj si do ní každý den, kolik času jsi na síti skutečně strávil (viz v „nastavení telefonu“ -  „rodičovská kontrola“ nebo „digitální rovnováha“ atp.).

Slova na den


Popeleční středa, 17. 2. 2021:

Obraťte se ke mně celým svým srdcem v půstu, praví Hospodin. (Jl 2,12)

Půst je doba oběti, modlitby a rozjímání před Velikonocemi. Není to ale něco nepříjemného, co nám zakazuje dělat příjemné věci, je to dobrovolná oběť Bohu, kterou chceme prohloubit náš vztah s Ním. Popelec je symbolem pokání pro člověka, který ve své zraněné přirozenosti hřešil, ale má vůli se obrátit. Obrácení ale neznamená provádění postů jen ve vnější podobě, ale především obrácení srdce, vnitřní pokání, které nás teprve samo od sebe vede vnějším podobám pokání. Bez vnitřního pokání by to vnější bylo jen prázdným skutkem.


Čtvrtek 18. 2. 2021:

 „Kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho!“ (Lk 9,24)

Ztratit život!? Prorok Joel vyzývá: „Roztrhněte svá srdce“ (Jl 2,13)! Roztrhnout srdce znamená zemřít. Otevřít je a obnažit jeho obsah radikálním způsobem, který bude bolet, ale dovolí Bohu „dobrotivému a milosrdnému, shovívavému a plnému lásky“, Bohu, který „se slituje v neštěstí“, aby vstoupil a zachránil nás. Ve skutečnosti je totiž naše srdce pod kamennou skořepinou již dávno rozerváno mnoha vlivy a tužbami, které o ně soupeří. Jedině Bůh je může uzdravit. Jen on může jako oheň osvítit náš vnitřní prostor, pomoci nám odlišit dobro od zla, chaos přetvořit v harmonii, svou výhní v nás očistit krásu Božího obrazu, svou silou zpřetrhat pouta hříchu a uvést nás do svobody Božích dětí. Je však nutné, abychom si činili násilí a „ztráceli“ čas modlitbou, ve které se působení jeho Ducha vystavíme.


Pátek 19. 2. 2021:

Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš. (Žl 51,19)

Ježíš nepřišel na svět proto, aby byl vidět. Nepřišel jako nějaký vojevůdce, který navenek snadno projeví svou sílu a jednou provždy nastolí pořádek. Přišel, aby zevnitř změnil postoj lidských srdcí.  Aby ukázal, že každodenní, skryté projevy lásky mají před Ním mnohem větší hodnotu než velké skutky, ve kterých je skryta naše pýcha na to, co dokážeme. Jedině když odvrátíme na chvíli svůj pohled od nás samotných směrem k Bohu, můžeme zahlédnout něco z Jeho velikosti, z Jeho nezměrné lásky k nám. Tehdy teprve pravdivě, tedy pokorně poznáváme svou nepatrnost a ubohost.  A to je okamžik, kdy můžeme naplnit Boží touhu: dát mu své nemocné srdce se vším, co v něm je. Úplně celé. S důvěrou v Jeho milosrdenství. Protože On chce naše hříchem zraněné srdce spojit se svým Srdcem, ze kterého neustále tryská pramen živé vody, uzdravující všechno, čeho se dotkne.


Sobota 20. 2. 2021:

„...tvůj soumrak se stane poledním jasem." (Iz 58, 10)

"Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li chlebem hladového, ukojíš-li lačného..." budeš-li žít v přítomnosti a myslet na dobro lidí, pak se ti rozjasní život. „Hospodin tě povede...ukojí tvou touhu, posílí tvé údy." Splněním úkolu, který je v našich silách, máme možnost dosáhnout veliké radosti. Ale nepromarňujeme někdy tuto šanci? Zkusme dnes splnit alespoň jednu z výzev, které nám text z Písma předkládá.

Pavel Novák

2021-02-21 08:38:15